អន្លង់វែងស្នេហា | ឌី ថារ៉េន | Anlong Veng, My Love

អន្លង់វែងស្នេហា
Anlong Veng, My Love

I.ឱ អន្លង់វែង ជាទេពនិមិ្មត ស្ថិតក្នុងកែវភ្នែក
ជាប់សម្រស់ខ្នងភ្នំដងរែក បេះដូងខ្ញុំប្លែកខុសពីធម្មតា
ចិត្តធ្លាប់អង់អាច បែរជាចុះចាញ់ សម្រស់បុប្ផា បេះដូងរាយពាក្យស្នេហា
តាមកែវនេត្រាតើអូនដឹងទេ?

II.មើលហ្វូងពពក រសាត់រត់មកលើចុងព្រឹក្សា
ស្រមៃដូច ភ័ក្ត្រស្ងួនជីវ៉ា
ញញឹមពព្រាយប្រាប់បងថាស្នេហ៍
គឺជាឱសថ លាងស្នាមជូរចត់ ទុក្ខាលែងក្បែរ
អន្លង់វែងអន្លង់ក្តីស្នេហ៍
ទោះរយឆ្នាំខែបងនៅតែចាំ។

R.ពេលយប់សួរផ្កាយ ពេលថ្ងៃបងសួរព្រៃព្រឹក្ស
ពយតាម៉ុកអ័ព្ទធ្លាក់សន្ធឹក
ក្តីស្នេហ៍ឲ្យនឹក ទាំងចិត្តប្រេះស្រាំ
ឃើញឥន្ទធនូ បងឈរមើលយូរ មិនស្កៀបរកាំ
តែស្នេហ៍យើងមានរបាំង
បេះដូងបងស្រាំគ្មានសល់អ្វី។
III.កុំដូចពពក ហិចហើរទៅមក គង់ក្លាយជាភ្លៀង
វាសនា ប្រែប្រួលមិនទៀង
ពពកជាភ្លៀង ភ្លៀងធ្លាក់ដល់ដី
ឱ អន្លង់វែង មានភ្នំដងរែកជង្រុកភក្តី
ចម្លងនូវក្តីស្រមៃ ឲ្យមាននិស្ស័យជាគូវាសនា៕

និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងដោយ ស៊ុំ សារឿន
ច្រៀងដោយ ឌី ថារ៉េន
រៀបចំការផលិតដោយ សន ប៊ុនស៊ីម
រក្សាសិទ្ធិដោយ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩៕

ANLONG VENG, MY LOVE

Oh Anlong Veng! a fairy magically appearing before my eyes
Loving the beauty of Dangrek Mountains
My heart beats tremulously.
Once, I went boldly, now brought to my knees, defeated, beneath your beauty.
The word of love is written on my eyes;
do you know, my dear?

The cloud is dancing with the jungle
I dream of you, my sweetheart,
Your smile telling me how much you love me.
It is the only medicine that can ease my sorrows
Anlong Veng, My Love
For hundreds of years, I will always be here for you.

At night, I ask the sky; by day, I ask the jungle
Foggy days at Ta Mok's cliff
I miss you; it tears my heart, my soul.
I see a rainbow, and I wait for you patiently
Why is there a wall?
It has smashed my love.

Please don't float like the cloud; it can become rain
Destiny is unpredictable.
A cloud can rain, rain can fall and become mud.
Anlong Veng and the Dangrek Mountains are sincere.
They can carry my imagination
So that I can be with you, my love.
----
ANLONG VENG, MY LOVE
Singer: Dy Tharen
Lyric and Melody: Sum Saroeun
Production Coordinator: San Bunsim
Production: Enthanou Musics
English version: Youk Chhang
Copyright 2019 - Documentation Center of Cambodia

Random YouTube Video Generator

 This site provides links to random videos hosted at YouTube, with the emphasis on random.

 The original idea for this site actually stemmed from another idea to provide a way of benchmarking the popularity of a video against the general population of YouTube videos. There are probably sites that do this by now, but there wasn’t when we started out. Anyway, in order to figure out how popular any one video is, you need a pretty large sample of videos to rank it against. The challenge is that the sample needs to be very random in order to properly rank a video and YouTube doesn’t appear to provide a way to obtain large numbers of random video IDs.

 Even if you search on YouTube for a random string, the set of results that will be returned will still be based on popularity, so if you’re using this approach to build up your sample, you’re already in trouble. It turns out there is a multitude of ways in which the YouTube search function makes it very difficult to retrieve truly random results.

 So how can we provide truly random links to YouTube videos? It turns out that the YouTube programming interface (API) provides additional functions that allow the discovery of videos which, with the right approach, are much more random. Using a number of tricks, combined some subtle manipulation of the space-time fabric, we have managed to create a process that yields something very close to 100% random links to YouTube videos.

 YouTube is an American video-sharing website headquartered in San Bruno, California. YouTube allows users to upload, view, rate, share, add to playlists, report, comment on videos, and subscribe to other users. It offers a wide variety of user-generated and corporate media videos. Available content includes video clips, TV show clips, music videos, short and documentary films, audio recordings, movie trailers, live streams, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. Most content on YouTube is uploaded by individuals, but media corporations including CBS, the BBC, Vevo, and Hulu offer some of their material via YouTube as part of the YouTube partnership program. Unregistered users can only watch videos on the site, while registered users are permitted to upload an unlimited number of videos and add comments to videos. Videos deemed potentially inappropriate are available only to registered users affirming themselves to be at least 18 years old.

 YouTube and selected creators earn advertising revenue from Google AdSense, a program which targets ads according to site content and audience. The vast majority of its videos are free to view, but there are exceptions, including subscription-based premium channels, film rentals, as well as YouTube Music and YouTube Premium, subscription services respectively offering premium and ad-free music streaming, and ad-free access to all content, including exclusive content commissioned from notable personalities. As of February 2017, there were more than 400 hours of content uploaded to YouTube each minute, and one billion hours of content being watched on YouTube every day. As of August 2018, the website is ranked as the second-most popular site in the world, according to Alexa Internet, just behind Google. As of May 2019, more than 500 hours of video content are uploaded to YouTube every minute.

 YouTube has faced criticism over aspects of its operations, including its handling of copyrighted content contained within uploaded videos, its recommendation algorithms perpetuating videos that promote conspiracy theories and falsehoods, hosting videos ostensibly targeting children but containing violent and/or sexually suggestive content involving popular characters, videos of minors attracting pedophilic activities in their comment sections, and fluctuating policies on the types of content that is eligible to be monetized with advertising.

By using our services, you agree to our Privacy Policy and YouTube's Terms of Service.
Powered by Wildsbet.

© 2021 YoutubeRandom