នេះជា Lyrics Video នៃបទ “ អ្នកលេង - Player” របស់ Tempo ft Vannda, Rawyer, Snooga, Rezzy

Music Composer: Tempo Tris
Lyrics: Tempo Tris , VannDa , Rawyer , Snooga , Reezy
Mix And Mastered: RAXY MUSIC

Official Tempo Tris “អ្នកលេង”: https://www.youtube.com/watch?v=GpbxKanwy5k


Official Tempo Tris Youtube: https://www.youtube.com/user/OfficialTris

Official Tempo Tris Facebook: https://www.facebook.com/tempotrisofficial/

Official Tempo Tris Instagram: https://www.instagram.com/tempo_tris/

Credit to Font used in this Video
"Akbalthom KhmerLer" http://www.selapa.net/khmerfonts/fontinfo.php?font=1434

សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត Video មួយនេះ ហើយកុំភ្លេច ចុច Like និង Subscribe ផង ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើ Video បទចម្រៀងក្រោយៗទៀត។

-អរគុណ-

Tempo tris
Tempo tris player
Tempo tris player lyrics
Tempo lai lai
Tempo remix
Tempo khmer
Tempo new song
អ្នកលេង
អ្នកលេង tempo
Tempo tris lyric
Tempo tris hit song
Vannda new song
Vannda new song 2018
Vannda mek pleng hei
Vannda rap
Vannda rap 2018
Vannda rap player
Rawyer song
Raazy song
Khmer rap song
Khmer rap song 2018
Khmer hiphop song
Khmer hiphop song 2018
khmer original song
khmer original song 2018
khmer original song mp3
khmer original song 2018 new
khmer original song 2018 mp3
khmer original song new
khmer original song chord
khmer original song free download
khmer original song mv
khmer original song download
khmer original song album
khmer original song all
best khmer original song collection
khmer original song collection 2017
khmer original song guitar chord
khmer original song 2018 download
love original song khmer 2016
love original song khmer 2018
khmer original song mp3 2018
khmer original song mp3 2017
khmer original song non stop
khmer original song new 2018
khmer original old song
khmer original song remix
original song khmer remix 2017
khmer original song singer
khmer original song smart tune
khmer original song star
khmer original sad song
sorry khmer original song
song khmer original song

Random YouTube Video Generator

 This site provides links to random videos hosted at YouTube, with the emphasis on random.

 The original idea for this site actually stemmed from another idea to provide a way of benchmarking the popularity of a video against the general population of YouTube videos. There are probably sites that do this by now, but there wasn’t when we started out. Anyway, in order to figure out how popular any one video is, you need a pretty large sample of videos to rank it against. The challenge is that the sample needs to be very random in order to properly rank a video and YouTube doesn’t appear to provide a way to obtain large numbers of random video IDs.

 Even if you search on YouTube for a random string, the set of results that will be returned will still be based on popularity, so if you’re using this approach to build up your sample, you’re already in trouble. It turns out there is a multitude of ways in which the YouTube search function makes it very difficult to retrieve truly random results.

 So how can we provide truly random links to YouTube videos? It turns out that the YouTube programming interface (API) provides additional functions that allow the discovery of videos which, with the right approach, are much more random. Using a number of tricks, combined some subtle manipulation of the space-time fabric, we have managed to create a process that yields something very close to 100% random links to YouTube videos.

 YouTube is an American video-sharing website headquartered in San Bruno, California. YouTube allows users to upload, view, rate, share, add to playlists, report, comment on videos, and subscribe to other users. It offers a wide variety of user-generated and corporate media videos. Available content includes video clips, TV show clips, music videos, short and documentary films, audio recordings, movie trailers, live streams, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. Most content on YouTube is uploaded by individuals, but media corporations including CBS, the BBC, Vevo, and Hulu offer some of their material via YouTube as part of the YouTube partnership program. Unregistered users can only watch videos on the site, while registered users are permitted to upload an unlimited number of videos and add comments to videos. Videos deemed potentially inappropriate are available only to registered users affirming themselves to be at least 18 years old.

 YouTube and selected creators earn advertising revenue from Google AdSense, a program which targets ads according to site content and audience. The vast majority of its videos are free to view, but there are exceptions, including subscription-based premium channels, film rentals, as well as YouTube Music and YouTube Premium, subscription services respectively offering premium and ad-free music streaming, and ad-free access to all content, including exclusive content commissioned from notable personalities. As of February 2017, there were more than 400 hours of content uploaded to YouTube each minute, and one billion hours of content being watched on YouTube every day. As of August 2018, the website is ranked as the second-most popular site in the world, according to Alexa Internet, just behind Google. As of May 2019, more than 500 hours of video content are uploaded to YouTube every minute.

 YouTube has faced criticism over aspects of its operations, including its handling of copyrighted content contained within uploaded videos, its recommendation algorithms perpetuating videos that promote conspiracy theories and falsehoods, hosting videos ostensibly targeting children but containing violent and/or sexually suggestive content involving popular characters, videos of minors attracting pedophilic activities in their comment sections, and fluctuating policies on the types of content that is eligible to be monetized with advertising.

By using our services, you agree to our Privacy Policy and YouTube's Terms of Service.
Powered by Wildsbet.

© 2021 YoutubeRandom